Voľný pád

버전 1.0.0.0 (169 KB) 작성자: Martin Foltin
Experimentálne určenie tiažového zrýchlenia g.
다운로드 수: 107
업데이트 날짜: 2016/10/29

라이선스 보기

Výpočet gravitačného zrýchlenia pomocou videozáznamu. Experiment je založený na tom, že sa zosníma voľný pád kamerou. V zábere je potrebné mať aj stopky (presnosť 1/100s). Analýzou videozáznamu sa stanoví začiatok voľného pádu a dopad telesa. Pri známej výške je možné vypočítať tiažové zrýchlenie g (poznáme výšku a čas pádu).

인용 양식

Martin Foltin (2024). Voľný pád (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/60001-volny-pad), MATLAB Central File Exchange. 검색됨 .

MATLAB 릴리스 호환 정보
개발 환경: R2016b
모든 릴리스와 호환
플랫폼 호환성
Windows macOS Linux
카테고리
Help CenterMATLAB Answers에서 Function Creation에 대해 자세히 알아보기

Community Treasure Hunt

Find the treasures in MATLAB Central and discover how the community can help you!

Start Hunting!
버전 게시됨 릴리스 정보
1.0.0.0