Pravděpodobnostní analýza ThingSpeak dat - hody kostkou

버전 1.0.0 (56.1 KB) 작성자: Jan Studnicka
Pravděpodobnostní analýza průběžně zaznamenávaných výstupů z hodů jednou kostkou.

다운로드 수: 5

업데이트 날짜: 2020/8/10

라이선스 보기

Live skript načítá data z Martinova ThingSpeak kanálu zde:

https://thingspeak.com/channels/1038633

Martin na kanál průběžně přidává nové záznamy ze svých hodů jednou konkrétní kostkou.
Každý záznam je řádkový vektor obsahující počty jednotlivých padnutí šesti možných čísel ve sta hodech.

Ve skriptu provádím pravděpodobností analýzu na těchto datech. S využitím centrální limitní věty posuzuji hypotézu, že je Martinova kostka spravedlivá.

인용 양식

Jan Studnicka (2023). Pravděpodobnostní analýza ThingSpeak dat - hody kostkou (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/79027-pravdepodobnostni-analyza-thingspeak-dat-hody-kostkou), MATLAB Central File Exchange. 검색됨 .

MATLAB 릴리스 호환 정보
개발 환경: R2020a
R2019a 이상 릴리스와 호환
플랫폼 호환성
Windows macOS Linux
커뮤니티
 ThingSpeak 커뮤니티에 더 많은 파일이 있습니다

Community Treasure Hunt

Find the treasures in MATLAB Central and discover how the community can help you!

Start Hunting!
버전 게시됨 릴리스 정보
1.0.0