Vykreslení vejce

버전 1.0.1 (100 KB) 작성자: Jan Studnicka
Live Script s postupem, jak vykreslit vejce ve 2D a 3D.

다운로드 수: 8

업데이트 날짜: 2020/4/22

라이선스 보기

Live Script s ukázkou, jak dojít k rovnici 2D křivky či 3D plochy připomínající vejce a jak tuto křivku či plochu vykreslit.

인용 양식

Jan Studnicka (2023). Vykreslení vejce (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/75003-vykresleni-vejce), MATLAB Central File Exchange. 검색됨 .

MATLAB 릴리스 호환 정보
개발 환경: R2020a
R2016b 이상 릴리스와 호환
플랫폼 호환성
Windows macOS Linux
태그 태그 추가

Community Treasure Hunt

Find the treasures in MATLAB Central and discover how the community can help you!

Start Hunting!
버전 게시됨 릴리스 정보
1.0.1

* přidán úvodní obrázek
Přidán úvodní obrázek.

1.0.0