Cody

Problem 42780. GJam March 2016 IOW: Password Single

Solution 854758

Submitted on 22 Mar 2016 by James
This solution is locked. To view this solution, you need to provide a solution of the same size or smaller.

Test Suite

Test Status Code Input and Output
1   Pass
tic m='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'; vexp='ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = DHWTNOEXYMPGUFASRZQBLIVCJK

2   Pass
m='X'; vexp='IMPOSSIBLE'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = VULHNXZWIOBGKYJMQSETDFRAPC v1 = VULHNXZWIOBGKYJMQSETDFRAPC

3   Pass
m='QQ'; vexp='QABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = ARSCTDLWIXKFMOGEYNPZJQUVHB

4   Pass
m='VLCIFDXB'; vexp='BXDFICLVAEGHJKMNOPQRSTUWYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = XOJISFCZTUGWKHNPYBRQLVAMED

5   Pass
m='Z'; vexp='IMPOSSIBLE'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = IMFOYDRWEVQTKJHNSBCXGLZUAP v1 = IMFOYDRWEVQTKJHNSBCXGLZUAP

6   Pass
m='IKFBJUXSECAHNYLRVWDQPTZOMG'; vexp='GMOZTPQDWVRLYNHACESXUJBFKI'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = RZVXWFJETGIPYLDMNOSBUCHQAK

7   Pass
m='XQOHEJIUZVFRSMLGYNWDBATP'; vexp='PTABDWNYGLMSRFVZUIJEHOQXCK'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = HNPJOIECALBWRDUSFKZQGMTXYV

8   Pass
m='JO'; vexp='OJABCDEFGHIKLMNPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = MIEBFSNYHTURKACGWVLDOJPQXZ

9   Pass
m='UJ'; vexp='JUABCDEFGHIKLMNOPQRSTVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = NZXEWCJATKMHFUYDBIOSLRPGVQ

10   Pass
m='JQ'; vexp='QJABCDEFGHIKLMNOPRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = VEKCJUIDOXMWHPBNTFZYRAGSLQ

11   Pass
m='PJ'; vexp='JPABCDEFGHIKLMNOQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = GHNLPEDMUFSVZJBOCRXYIQAWKT

12   Pass
m='JK'; vexp='KJABCDEFGHILMNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = SCOMZBEYNADGIJFHVTPXKQLUWR

13   Pass
m='AJILRWDVYFQNUPOSKXGTCME'; vexp='EMCTGXKSOPUNQFYVDWRLIJABHZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = BPFHDAUGMRZXQLIEKNSOJYVTWC

14   Pass
m='JV'; vexp='VJABCDEFGHIKLMNOPQRSTUWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = GJUYOHSKBQEXFDLTWPNRAICMVZ

15   Pass
m='UOFVH'; vexp='HVFOUABCDEGIJKLMNPQRSTWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = SIEZHKCQYGLNBVXTPFAWOMRDJU

16   Pass
m='ZBITRKUX'; vexp='XUKRTIBZACDEFGHJLMNOPQSVWY'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = KDHSYGLBXETVQJCIOWARUPMFZN

17   Pass
m='RXHYDMIVCWTQN'; vexp='NQTWCVIMDYHXRABEFGJKLOPSUZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = LTKAXEYSIBGFZRWPNUVDJMHOCQ

18   Pass
m='VONM'; vexp='MNOVABCDEFGHIJKLPQRSTUWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = SAYIVPJDNHOCGKRFLMZETQWUBX

19   Pass
m='LPNXTMRA'; vexp='ARMTXNPLBCDEFGHIJKOQSUVWYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = ELPOYKIMUNXGBDJAVCZFRTHWQS

20   Pass
m='PKBAYN'; vexp='NYABKPCDEFGHIJLMOQRSTUVWXZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = ZCYSEONWHMIAPQRGKUBVLDXTFJ

21   Pass
m='JBHWXAPIKGZLYDSVNEQRFCU'; vexp='UCFRQENVSDYLZGKIPAXWHBJMOT'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = OXWDGLRESQCBTIYJKHMNUVAFZP

22   Pass
m='JD'; vexp='DJABCEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = VYTDQOBJECIWANRKFLSPGHXMZU

23   Pass
m='JL'; vexp='LJABCDEFGHIKMNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = RUFPIDAETKLQCGXHBJNZSVOWMY

24   Pass
m='CENHVFYD'; vexp='DYFVHNECABGIJKLMOPQRSTUWXZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = KJFGQYRHWVETDSPMNBOLUZCIXA

25   Pass
m='CIJTQSGVWKEXLO'; vexp='OLXEKWVGSQTJICABDFHMNPRUYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = VFOQPAMBJSUWELYCRZDNHTKGXI

26   Pass
m='AJ'; vexp='JABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = CNPGOKXRIZWUMTHVJYSEQLFBAD

27   Pass
m='RJ'; vexp='JRABCDEFGHIKLMNOPQSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = WKVMEAGFYXUIHOQJZRLNSCBTDP

28   Pass
m='QJ'; vexp='JQABCDEFGHIKLMNOPRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = RYLHUOSVXQPGDKCIZMFBJTWEAN

29   Pass
m='LJ'; vexp='JLABCDEFGHIKMNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = QGCUFSBADJHVLZKIWPXOETYMNR

30   Pass
m='RUTGILBYCWO'; vexp='OWCYBLIGTURADEFHJKMNPQSVXZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = YWOERXFKJGDSCVAQLUBMTPHZNI

31   Pass
m='WJ'; vexp='JWABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = FRBCMQDLUEZNXJVWIYAKOHGPTS

32   Pass
m='JI'; vexp='IJABCDEFGHKLMNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = JVEOTURXBPWQGSZACNMFYDLHIK

33   Pass
m='RPFLXJAUNZDYBCQHKOGEW'; vexp='WEGOKHQCBYDZNUAJXLFPRIMSTV'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = DAJXWBIESHYQPTVMNCKRGOZFLU

34   Pass
m='JC'; vexp='CJABDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = OZKHWCUAQTMJXPGYEIRBVDSFLN

35   Pass
m='ZZ'; vexp='ZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = AIRLXTZMJQWPUCYGBFNKOHSDVE

36   Pass
m='NJ'; vexp='JNABCDEFGHIKLMOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = SWZDKLNBMTPFRIVJUYXQEHAOCG

37   Pass
m='JN'; vexp='NJABCDEFGHIKLMOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = KFEPVIURYGMWJQXTHCOBASNZDL

38   Pass
m='OJ'; vexp='JOABCDEFGHIKLMNPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = AJGIEQKUCTPBSLHZOWDYMRNXFV

39   Pass
m='YJ'; vexp='JYABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = ZISBYTKUGODMWLXCAVEQJPRNFH

40   Pass
m='ASQHIYWOVDK'; vexp='KDVOWYIHQSABCEFGJLMNPRTUXZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = TJHPKLVMABDOGSZFEUNIXQRYWC

41   Pass
m='JR'; vexp='RJABCDEFGHIKLMNOPQSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = NSDPZJCKYAWQVFRBXOTGLHIMUE

42   Pass
m='IAQPHFOVLZRXK'; vexp='KXRZLVOFHPQAIBCDEGJMNSTUWY'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = WHJXBOFSERUPZNIVCDALKMGTYQ

43   Pass
m='TJ'; vexp='JTABCDEFGHIKLMNOPQRSUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = BWGPMSYCEAVTOQIRNLUJKDHXZF

44   Pass
m='JB'; vexp='BJACDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = RDHMVWNEOJCIQXSGZTUPKLFAYB

45   Pass
m='SKTMEYDBNQFGH'; vexp='HGFQNBDYEMTKSACIJLOPRUVWXZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = WZVUICLOTEXRHYKQSPNFAGBDJM

46   Pass
m='HJ'; vexp='JHABCDEFGIKLMNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = MRTYSXQIZNHPJBLEKUGCWVFDAO

47   Pass
m='LCIUBXSAMQJYNDRKTHPWEOV'; vexp='VOEWPHTKRDNYJQMASXBUICLFGZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = TSKCDJZONGQUEFLWRYHPAVMBXI

48   Pass
m='LEBIYF'; vexp='FYIBELACDGHJKMNOPQRSTUVWXZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = XSHWCPJRFUVGNAIZYOEBDMTLKQ

49   Pass
m='QDUFXPLKWJYOV'; vexp='VOYJWKLPXFUDQABCEGHIMNRSTZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = EWTZPXGFORBJVKUYLSACQHIDNM

50   Pass
m='ZJ'; vexp='JZABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXY'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = BYATVLZSCMOQHJIKRXGUWPEDFN

51   Pass
m='VNTIKRQLEUJZDSAYFHMG'; vexp='GMHFYASDZJUELQRKITNVBCOPWX'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = CUENLYMPIXWZVRBGSQADFJTHOK

52   Pass
m='JU'; vexp='UJABCDEFGHIKLMNOPQRSTVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = RSDULATYJFGMPHECOWZVBKXQNI

53   Pass
m='CJ'; vexp='JCABDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = GOXKTCEWVYMSIZAFDPLUQJRBHN

54   Pass
m='VJ'; vexp='JVABCDEFGHIKLMNOPQRSTUWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = CNMBJRPLSXGUYVDEKTZWHAOQIF

55   Pass
m='GJ'; vexp='JGABCDEFHIKLMNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = LSUIDWTAGKRMXNYPOCVHBEZJQF

56   Pass
m='MJ'; vexp='JMABCDEFGHIKLNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = DORUJCTIGLWYEMHSVXPBKAFZNQ

57   Pass
m='JM'; vexp='MJABCDEFGHIKLNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = XFQJYVSAICGLWZRDMNBHTKOEUP

58   Pass
m='JWPOBESYCLURKTMXGAQFHZ'; vexp='ZHFQAGXMTKRULCYSEBOPWJDINV'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = GCZOTFNEVXYMRQDILJHWKPBUAS

59   Pass
m='YXWVPTANLC'; vexp='CLNATPVWXYBDEFGHIJKMOQRSUZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = DOQSGWFCPZNKUALHRJEMTVIYXB

60   Pass
m='DHTGFSRVMWKNXOBUPCLAIQYEJZ'; vexp='ZJEYQIALCPUBOXNKWMVRSFGTHD'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = SAHEORWVXPMQKTILNBCZYJGDFU

61   Pass
m='BHZLJATP'; vexp='PTAJLZHBCDEFGIKMNOQRSUVWXY'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = IBUWQYDOPCNTMKJVFGASLEXZRH

62   Pass
m='XJ'; vexp='JXABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = BSRVLCOUNMAXZIHGTFKEYWJPQD

63   Pass
m='AA'; vexp='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = LYZXKQTGPJIWBMNESAUCODHVRF

64   Pass
m='FKMWBLNRQUDHOGZVCIAE'; vexp='EAICVZGOHDUQRNLBWMKFJPSTXY'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = PXLTOQKZDMFYSBIWGNRVAJCHUE

65   Pass
m='NQCHZXIUTVLKD'; vexp='DKLVTUIXZHCQNABEFGJMOPRSWY'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = BMWVGERFLANSKZJQYXDPCTOIHU

66   Pass
m='JP'; vexp='PJABCDEFGHIKLMNOQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = EGKMBNXIVCOAFDUJWPTQLSZYHR

67   Pass
m='OYSLPBQVHDZE'; vexp='EZDHVQBPLSYOACFGIJKMNRTUWX'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = SYJDHUKQXZVAIECNBFRWOMLTPG

68   Pass
m='JT'; vexp='TJABCDEFGHIKLMNOPQRSUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = QTPFUGDBSMZHVLENARKCJIXYWO

69   Pass
m='JA'; vexp='AJBCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = MKNOFIBPSXQLAGCZYJEWTDURVH

70   Pass
m='SJ'; vexp='JSABCDEFGHIKLMNOPQRTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = SRFBNIQDYXPLOCTJGEVWMAZHUK

71   Pass
m='FJ'; vexp='JFABCDEGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = VSDXOHMNUCAYKIZPBEJTLQGRFW

72   Pass
m='ITQXRCOULKH'; vexp='HKLUOCRXQTIABDEFGJMNPSVWYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = QXWAVLKCINRUTJYEFPMSDZHBOG

73   Pass
m='EJ'; vexp='JEABCDFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = TVRJZLEAGIPSOWDUMKBYHFQCXN

74   Pass
m='DJ'; vexp='JDABCEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = XSINDQGEVLFPUTKCRYOZBAJMHW

75   Pass
m='VDSHZWRBAYUJEMFIONXPTKL'; vexp='LKTPXNOIFMEJUYABRWZHSDVCGQ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = VNPUMAQTIKOEBHGXFSZCYRLDJW

76   Pass
m='PWGUA'; vexp='AUGWPBCDEFHIJKLMNOQRSTVXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = FBZTVMUCSQILKOYGEHNJDRPWAX

77   Pass
m='IMPOSSIBLE'; vexp='ELBISOPMACDFGHJKNQRTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = YUPRDVMHGNTQJSOICBLXWKAEFZ

78   Pass
m='XBYKNRGLJVFEPTUO'; vexp='OUTPEFVJLGRNKYBXACDHIMQSWZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = IUTJNWEFVRDACKSQXLZPGHYOBM

79   Pass
m='JH'; vexp='HJABCDEFGIKLMNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = JQDTAGFKLZHSEOMXUNCPRYIBVW

80   Pass
m='KTMDLQ'; vexp='QLDMTKABCEFGHIJNOPRSUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = GQSTYRAVBOFZWJIDPKNMELUHCX

81   Pass
m='LUNSVKPGFJOXEAQMBDZ'; vexp='ZDBMQAEXOJFGPKVSNULCHIRTWY'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = IBHFKZQPARTEYVDUWLXCNSOJMG

82   Pass
m='IJ'; vexp='JIABCDEFGHKLMNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = MORZNQDGTYWVKSUALBIFHPEXJC

83   Pass
m='VOKCMQBHWUNZGJ'; vexp='JGZNUWHBQMCKOVADEFILPRSTXY'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = ECIVBNQDJXYWGOURTKFSZHMLAP

84   Pass
m='JY'; vexp='YJABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = IUHFQAJZGPCYTSXDLMNRKOBVEW

85   Pass
m='A'; vexp='IMPOSSIBLE'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = MFABQHPGKJRTDCNEUIZSXLWOVY v1 = MFABQHPGKJRTDCNEUIZSXLWOVY

86   Pass
m='JW'; vexp='WJABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = RSMFTLBVGQXODJZUACENPIWYKH

87   Pass
m='JX'; vexp='XJABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = GKPFSYWDRLOCEIVBHAQUTXNZJM

88   Pass
m='JF'; vexp='FJABCDEGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = MSJGDVQIXPYHOUABCEZWTLFKNR

89   Pass
m='SLMAWBIKZCXOHQFGPYUDNJV'; vexp='VJNDUYPGFQHOXCZKIBWAMLSERT'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = IAVYHXOUENLFPZQMTGSJDCRBWK

90   Pass
m='XDLNMWTESQIFYRHCPOA'; vexp='AOPCHRYFIQSETWMNLDXBGJKUVZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = AWCVIZQHUKJESMPLYNXDGRTBFO

91   Pass
m='KJ'; vexp='JKABCDEFGHILMNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = IZQMVNLFSDTOEBCPUKHJGXWAYR

92   Pass
m='MHZAXUFKDVQORNWYTCGEISBJ'; vexp='JBSIEGCTYWNROQVDKFUXAZHMLP'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = DSXURYMBEIGOLTFAZQJPVKNCWH

93   Pass
m='DCAZKJ'; vexp='JKZACDBEFGHILMNOPQRSTUVWXY'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = ZSEQCMTRIYVUANKOLGJWHBXDFP

94   Pass
m='BJ'; vexp='JBACDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = DJMGYXNCPVWTEBQSAFOLUHRIZK

95   Pass
m='JZ'; vexp='ZJABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXY'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = VBQDXGMEAOCITUZYJKHFRPNLWS

96   Pass
m='JG'; vexp='GJABCDEFHIKLMNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = YQJAGNZMUKREVHWBOXPIFLDSCT

97   Pass
m='SAMWRULICJGBEFYKVQTONPDZXH'; vexp='HXZDPNOTQVKYFEBGJCILURWMAS'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = TOYXCJLEFZHPVWAIQNDMSKUGBR

98   Pass
m='JS'; vexp='SJABCDEFGHIKLMNOPQRTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = FKHWZNUGSBDQPLOETMIACXVJRY

99   Pass
m='JE'; vexp='EJABCDFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1)

v = GNCFASKLDPTUVRHBWIQJOXZEYM

100   Pass
m='YXUMAFB'; vexp='BFAMUXYCDEGHIJKLNOPQRSTVWZ'; v=Password(m); valid=1; if ~strcmp(unique(v),char(65:90)),valid=0;end if ~isempty(strfind(v,m)),valid=0;end; if strcmp(vexp,'IMPOSSIBLE'),valid=strcmp(v,'IMPOSSIBLE');end assert(valid==1) toc

v = TWSDANEKQRIPLHXMUCFZGJYOVB Elapsed time is 3.328213 seconds.

Suggested Problems

More from this Author241

Community Treasure Hunt

Find the treasures in MATLAB Central and discover how the community can help you!

Start Hunting!